Iklan Sponsor

Iklan

Iklan Sponsor

Iklan

terkini

Mengenal Tokoh Pemikir Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah: Karya-karyanya

arung sejarah
, 14:03 WIB Last Updated 2023-08-09T03:10:11Z
Mengenal Tokoh Pemikir Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah: Karya dan Wafanya, Mengenal Tokoh Pemikir Islam, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ayahnya Abu Bakr bin Ayyub (Qayyim al-Jauziyah) di mana Ibnu Qayyim mempelajari ilmu faraid. Ayahnya memiliki ilmu mendalam tentang faraid. Imam al-Harran, Ismail bin Muhammad al-Farra', guru mazhab Hanbali di Dimasyq. Ibnu Qayyim belajar padanya ilmu faraid sebagai kelanjutan dari apa yang diperoleh dari ayahnya dan ilmu fikih.  Syarafuddin bin Taimiyyah, saudara Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah. Dia menguasai berbagai disiplin ilmu.  Badruddin bin Jama'ah. Dia seorang imam masyhur yang bermazhab Syafi'i, memiliki beberapa karangan.  Ibnu Muflih, seorang imam masyhur yang bermazhab Hanbali. Ibnu Qayyim berkata tentang dia, "Tak seorang pun di bawah kolong langit ini yang mengetahui mazhab imam Ahmad selain Ibnu Muflih."  Imam al-Mazi, seorang imam yang bermazhab Syafi'i. Di samping itu, dia termasuk imam ahli hadits dan penghafal hadits generasi terakhir.  Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah Ahmad bin al-Halim bin Abdussalam an-Numairi. Dia memiliki pengaruh sangat besar dalam kematangan ilmu Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menyertainya selama tujuh belas tahun, sejak dia menginjakkan kakinya di Dimasyq hingga wafat. Ibnu Qayyim mengikuti dan membela pendapat Ibnu Taimiyyah dalam beberapa masalah. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya penyiksaan yang menyakitkan dari orang-orang fanatik dan taklid kepada keduanya, sampai-sampai dia dan Ibnu Taimiyyah dijebloskan ke dalam penjara dan tidak dibebaskan kecuali setelah kematian Ibnu Taimiyyah.

ARUNGSEJARAH.COM - Mengenal Tokoh Pemikir Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah: Karya-karyanya.

Karya-karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah

Ibnu Qayyim adalah orang yang sangat banyak mengarang buku. Hal inilah yang menyebabkan inventarisasi karya-karyanya secara teliti menjadi sulit. Inilah daftar buku-buku karangannya yang diberikan para ulama.

1. Al-Ijtihad wa at-Taqlid. Ibnu Qayyim menyebutkannya dalam kitab Miftah Dar As-Sa'adah. 

2. Ijtima' al-Juyusy al-Islamiyah. Telah dicetak berulang kali. 

3. Ahkam Ahl adz-Dzimmah. Telah dicetak dalam dua jilid yang ditahkik oleh Shubhi ash-Shalih. 

4. Asma' Muallafat Ibnu Taimiyyah. Sebuah disertasi yang diterbitkan atas tahkik Shalahuddin al-Minjid. 

5. Ushul at-Tafsir. Ibnu Qayyim menyebutkannya dalam kitab Jala' al-Afham. 

6. Al-A'lam bi Ittisa 'i Thuruq al-Ahkam. Dia menyebutkannya dalam kitab Ighatsah al-Luhfan. 

7. A'lam al-Muaqqi 'in 'an Rabb al-Alamin. Telah dicetak berulang kali dalam empat jilid. 

8. Ighatsah al-Luhfan min Mashadir asy-Syaithan. Telah berkali-kali dicetak dalam dua jilid. 

9. Ighatsah al-Luhfan fi Hukm Thalaq al-Ghadban. Sebuah disertasi yang telah dicetak atas tahkik Muhammad Jamaluddin al-Qasimi. 

10. Iqtida' adz-Dzikr bi Hushul al-Khair wa Daf'i asy-Syar. Ash-Shufdi menyebutkannya dalam kitab al-Wafi bi al-Wafiat (11/271) dan Ibnu Tughri Burdi dalam kitab al-Manhal ash-Shafi 011/62), sebuah manuskrip. 

11. Al-Amali al-Makkiyah. Ibnu Qayyim menyebutkannya dalam kitab Badai'u alFawaid. 12. Amtsal al-Qur'an. Telah tercetak. 

13. Al-Ijaz. Pengarang kitab Kasyf azh-Zhunun (1/206) dan al-Baghdadi dalam kitab Hadiah al-Arifin (11/158) menisbahkannya kepada Ibnu Qayyim. 

14. Badai' al-Fawaid. Tercetak dalam dua jilid. 

15. Buthlan al-Kimiya' min Arba'in Wajhan. Buku ini telah diisyaratkan oleh Ibnu Qayyim dalam buku Miftah Dar as-Sa 'adah. 

16. Bayan al-Istidlal 'ala Buthlan Isytirath Muhallil as-Sibaq wa an-Nidhal. Kitab ini telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab A'lam alMuwaqqi'in. Dan juga ash-Shufdi dalam kitab al-Wafi bi al-Wafiyat (11/271) dan Ibnu Rajab dalam kitab Dzail Thabaqat al-Hanabilah (11/450) telah menyebutkannya dengan nama ad-Dalil 'ala Istighnai al-Musabaqah 'an atTahlil. 

17. At-Tibyan fi Aqsam al-Qur'an. Telah dicetak beberapa kali. 

18. At-Tahbir lima Yahillu wa Yahrum min Libas al-Harir. Ibnu Qayyim menyebutkannya dalam kitab Zad al-Ma 'ad.

19. At-Tuhfah al-Makkiyah. Dia menyebutkannya dalam berbagai tempat dalam kitab Badai'u al-Fawaid. 

20. Tuhfah al-Maududfi Ahkam al-Maulud. Telah dicetak berulang kali. 

21. Tuhfah an-Nazilin bi Jiwar Rabb al-Alamin. Dia menyebutkannya dalam kitab Madarij as-Salikin. 

22. Tadbir ar-Riasah fi al-Qawaid al-Hukmiyah bi adz-Dzaka' wa al-Qarihah. AlBaghdadi menyebutkannya dalam kitab al-Idhah al-Maknun fi adz-Dzail 'ala Kasyf azh-Zhunun (1/271). 

23. At-Ta'liq 'ala al-Ahkam. Ibnu Qayyim mengisyaratkannya dalam kitab Jala' alAfham. 

24. At-Tafsir al-Qayyim. Ini adalah tulisan terpisah-pisah dalam tafsir Syaikh Muhammad Uwais an-Nadawi dalam satu jilid. Tapi, dia tidak mencakup semua ucapan Ibnu Qayyim dalam tafsir. Namun, itu adalah suatu usaha yang patut mendapat pujian. 

25. Tafdhil Makkah 'ala al-Madinah. Ibnu Rajab dalam kitab adz-Dzail (11/450), adDawudi dalam kitab Thabaqat al-Mufassirin (11/193), Ibnu al-'Ammad dalam kitab Syadzarat al-Dzahab (6/178) dan al-Sakhawi dalam kitab al-A'lam bi atTaubikh (him. 280) telah menyebutkannya, tapi dengan nama Tafdhil Makkah. 

26. Tahdzib Mukhtashar Sunan Abi Daud. Telah dicetak bersama dengan kitab Mukhtashar al-Mundziri dan syarahnya Ma 'alim as-Sunan oleh al-Khatthabi dalam delapan jilid. 

27. Al-Jami' bain as-Sunan wa al-Atsar. Ibnu Qayyim menyebutkannya dalam kitab Badai'u al-Fawaid. 

28. Jala'u al-Afhamfi ash-Shalat wa as-Salam 'ala Khair al-Anam. Telah dicetak berkali-kali di Mesir dan India. 

29. Jawabat Abidi ash-Shalban wa Anna ma Hum 'alaih Din asy-Syaithan. Ibnu Rajab dalam kitab adz-Dzail (11/450), ad-Dawudi dalam kitab ath-Thabaqat (IV 93) dan Ibnu al-'Ammad dalam kitab asy-Syadzarat (VI/179) menyebutkannya. 

30. Al-Jawab asy-Syafi li man Sa 'ala 'an Tsamarah ad-Du 'a idza Kana ma Quddura Waqi'un. Asy-Syaukani menyebutkannya dalam kitabal-Badrath-Thali'(1V144). 

31. Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah. Telah dicetak berkali-kali. 

32. Al-Hamil, Hal Tahidhu am La. Ibnu Qayyim telah menyinggung masalah ini dalam kitab Tahdzib Sunan at-Tirmidzi. 

33. Al-Hawi. Ahmad 'Ubaid dalam kata pengantar kitab Rawudah al-Muhibbin berkata, "Ibnu Hajar al-Asqallani telah menyebutkannnya dalam kitab Fath alBari, juz XI" 

34. Hurmah as-Sima'. Haji Khalifah dalam kitab Kasyf azh-Zhunun (1/650) dan alBaghdadi dalam kitab Hadiyah al-Arifin (11/158) telah menyebutkannya. 

35. Hukum Tarik ash-Shalah. Telah berkali-kali dicetak.

36. Hukm Ighmam HilalRamadhan. Ibnu Rajab dalam kitab adz-Dzail (11/450), adDawudi dalam kitab ath-Thabaqat (11/93) dan Ibnu al-'Ammad dalam kitab asySyadzarat (VI/169) telah menyebutkannya. 

37. Hukm Tafdhil Ba'd al-Awulad 'ala Ba'd fi al-'Athiyah. Ibnu Qayyim menyebutkannya dalam kitab Tahdzib as-Sunan. 

38. Ad-Da' wa ad-Dawa'. Telah dicetak berkali-kali dan dinamakan juga dengan alJawab al-Kafi liman Sa'ala 'an ad-Dawa'asy-Syafi. 

39. Dawa' al-Qalb. 'Abdullah al-Jabburi menyebutkannya dalam Fihris Maktabat Awuqaf Baghdad (11/369). Ada juga naskah dengan tulisan tangan oleh al-Jabburi dengan nomor 4732. Kemungkinan besar naskah ini adalah naskah kitab adDa ' wa ad-Dawa'. Meskipun demikian, lebih baik kita menahan diri dalam mengambil kesimpulan sebelum membaca transkrip naskah tersebut. Wallahu a'lam. 

40. Rabi'ul-Abrar fi-ashshalah 'ala an-Nabi al-Mukhtar. Al-Baghdadi menye butkannya dalam kitab Hadiyah al-'Arifin (11/272) setelah menyebutkan kitab Jala'u al-Afham. 

41. Ar-Risalah al-Halabiyahfi ath-Thariqah al-Muhammadiyah. Ini adalah kumpulan bait-bait syair. Muridnya ash-Shufdi dalam al-Wafi bi al-Wafiyat (11/272), Ibnu Tughri Burdi dalam al-Manhal ash-Shafi yang masih dalam bentuk manuskrip (111/62), ad-Dawudi dalam ath-Thabaqat (IV93) dan Haji Khalifah dalam Kasyf azh-Zhunun (1/861) menyebutkannya. 

42. Ar-Risalah asy-Syafi'iyah fi Ahkam al-Mu'awwidzatain. Muridnya ash-Shufdi dalam al-Wafi bi al-Wafiyat (11/272) dan Ibnu Tughri Burdi dalam al-Manhal asShafi (111/62) menyebutkannya. 

43. Risalah Ibni Qayyim ila Ahad Ikhwanihi. Ditemukan satu naskahnya dalam kumpulan manuskrip perpustakaan al-Mahmudiyah di Madinah al-Munawwarah nomor 8/221 majami' yang terdiri dari beberapa halaman dalam ukuran kecil. 

44. Ar-Risalah at-Tabukiyah yang dicetak di Mesir dengan nama ini dan dicetak juga dengan judul Tuhfah al-Ahbab fi Tafsir Qawuluhi Ta 'ala: wa ta 'awanu 'alalbirri wattaqwa wa la ta'awanu 'alalitsm wal'udwan wa attaqullaha innallaha syadidul'iqab. 

45. Raf'u at-Tanzil. Haji Khalifah dalam Kasyf azh-Zhunun (1/909) dan al-Baghdadi dalam Hadiyah al-'Arifin (11/158) menyebutkannya. 

46. Raf'u al-Yadainfi ash-Shalah. Muridnya Ibnu Rajab dalam adz-Dzail (11/150), ash-Shufdi dalam al-Wafi bi al-Wafiyat (11/272), Ibnu Hajar dalam ad-Duraf alKaminah (IV/33), as-Suyuthi dalamBaghyah al-Wu'at (V63), ad-Dawudi dalam at-Thabaqat (11/93), Ibnu al-'Ammad dalam asy-Syadzarat (VI/168) dan Haji Khalifah dalam Kasyf azh-Zhunun (1/911). 

47. Raudhah al-Muhibbin wa Nazhah al-Musytaqin. Ibnu Qayyim menulisnya dalam perjalanan jauh dari tanah air dan perpustakaannya. Kitab ini telah dicetak berkalikal.

48. Ar-Ruh. Telah tersebar di kalangan beberapa penuntut ilmu bahwa kitab ini bukan karangan Ibnu Qayyim atau dia menulisnya sebelum berhubungan dengan Ibnu Taimiyyah. Akan tetapi, orang yang menelaahnya akan menemukan kejelasan bahwa kitab ini adalah karangan Ibnu Qayyim dan ditulisnya setelah berhubungan dengan Ibnu Taimiyyah. Yang menguatkan pendapat ini adalah bahwa Ibnu Qayyim telah menyebutkan kitab ini dalam kitabnya at-Tibyan. Ibnu Qayyim juga telah menyebutkan gurunya, Ibnu Taimiyyah kurang lebih sepuluh kali dalam kitab ar-Ruh dengan mengutip pendapat-pendapatnya serta menyebutkan pendapat yang dipilihnya. Di samping itu, kita menemukan ada sekelompok tokoh autobiografer Ibnu Qayyim telah menyebutkan kitab ini dalam buku-buku karangan mereka. Mereka itu seperti al-Hafizh Ibnu Hajar dalam ad-Durar al-Kaminah (IV/23), as-Suyuthi dalam Baghyah al-Wu'at (1/63), Ibnu al-'Ammad dalam asy-Syadzarat (VI/170), asy-Syaukani dalam al-Badr at-Thali' (11/144), Haji Khalifah dalam KasyfazhShunun (11/1421), al-Baghdadi dalam Hadiyah al-'Arifin (11/158) dan al-Alusi dalamJala'u al-'Ainain (him. 32). 

49. Ar-Ruh wa an-Nafs. Ini bukan kitab ar-Ruh. Ibnu Qayyim telah menyebutkannya dalam kitab ar-Ruh, Mitah as-Sa'adah dan Jala'u al-Afham. 

50. Zad al-Musafirin ila Manazil as-Su 'ada 'fi Hadyi Khatam al-Anbiya'. Ibnu Rajab dalam adz-Dzail (11/93), ad-Dawudi dalam at-Thabaqat (11/93), Ibnu al-Ammad dalam asy-Syadzarat (VI/169), dan al-Baghdadi dalam Hadiyah al-Arifin (11/158). 

51. Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad. Ini telah dicetak berkali-kali di India, Mesir, Syiria dan terakhir diterbitkan dalam lima jilid. 

52. As-Sunnah wa al-Bid'ah. Ahmad 'Ubaid menyebutkannya dalam mukadimah kitab Rawudhah al-Muhibbin. 

53. Sharh Asma' al-Kitab al-Aziz. Ibnu Rajab dalam adz-Dzail (11/449), ad-Dawudi dalam at-Thabaqat (11/92) dan Ibnu al-Ammad dalam asy-Syadzarat (VI/169) menyebutkannya. 

54. Syarh al-Asma' al-Husna. Ibnu Rajab dalam adz-Dzail (11/450), ad-Dawudi dalam at-Thabaqat (11/93) dan Ibnu al-'Ammad dalam asy-Syadzarat (VI/170) menyebutkannya. 

55. Syifa' al-Alil fi Masail al-Qadha' wa al-Qadr wa al-Hikmah wa at-Ta'lil. Ini telah diterbitkan. 

56. Ash-Shabr wa as-Sakan. Haji Khalifah dalam Kasyf azh-Zhunun (11/1432) dan al-Baghdadi dalam Hadiyah al-Arifin (11/158) telah menyebutkannya. 

57. Ash-Shirath al-Mustaqim fi Ahkam Ahl al-Jahim. Ibnu Rajab menyebutkannya dalam adz-Dzail (11/450), ad-Dawudi dalam at-Thabaqat (11/93), Ibnu al-Ammad dalam asy-Syadzarat (VI/169). 

58. Ash-Shawaiqal-Munazzalah 'alaaj-Jahmiyah waal-Mu'atthilah, satujilid. Ibnu Rajab menyebutkannya dalam adz-Dzail (11/450), ad-Dawudi dalam at-Thabaqat (11/93), Ibnu al-Ammad dalam asy-Syadzarat (VI/169), asy-Syaukani dalam al-Badr at-Thali' (117144), Haji Khalifah dalam Kasyf azh-Zhunun (11/1083), alBaghdadi dalam Hadiyah al-'Arifin (11/158) dengan nama ash-Shawaiq alMursalah. Kitab ini belum diterbitkan, yang telah diterbitkan hanya kitab alMukhtashar karya Muhammad bin al-Maushili. 

59. At-Tha'un. Ibnu Rajab menyebutkannya dalam adz-Dzail (11/93), ad-Dawudi dalam at-Thabaqat (11/93), Ibnu al-'Ammad dalam Asy-Syadzarat (W196) dan al-Baghdadi dalam Hadiyah al-Arifin (11/158). 

60. Thibb al-Qulub. Az-Zarkali menyebutkannya dalam kitab al-A'lam (VI/280), Ahmad 'Ubaid dalam mukadimah Rawudhah al-Muhibbin dan dia berkata, "Profesor Ma'luf menyebutkan bahwa ada satu naskahnya di Berlin." 

61. At-Thibb an-Nabawi. Ibnu Qayyim menyatukannya dengan kitab Zad al-Ma 'ad, tapi ia telah diterbitkan secara terpisah. 

62. Thariq al-Hijratain wa Bab as-Sa'adatain. Telah dicetak beberapa kali. Ibnu Qayyim menyebutkan kitab ini dalam berbagai kitab karangannya dengan judul Safar al-Hijratain. 

63. At-Thuruq al-Hukmiyahfi as-Siyasah asy-Syar'iyah. Telah dicetak ulang beberapa kali. 

64. Thariqah al-Bashair ila Hadiqah as-Sarair fi Nazhm al-Kabair. Kitab ini tercantum dalam indeks buku-buku Auqaf di Baghdad dan disebutkan bahwa buku ini ada naskahnya yang sangat berharga ditulis tahun 811 H. 

65. Thalaq al-Haidh. Ibnu Qayyim menyebutkannya dalam kitab Tahdzib Sunan Abi Dawud. 

66. 'Uddah ash-Shabirin wa Dzakhirah asy-Syakirin. Ini telah dicetak berulang kali. 

67. Aqd Muhkam al-Ahibba' baina al-Kalam at-Thayyib wa al-Amal ash-Shalih alMarfu' ila Rabb as-Sama'. Ibnu Rajab menyebutkannya dalam adz-Dzail (11/ 449), ad-Dawudi dalam at-Thabaqat (11/92), Ibnu al-Ammad dalam asy-Syadzarat (VI/169) dan al-Baghdadi dalam Hadiyah al-Arifin (11/158). 

68. Al-Fatawa. Al-Alusi menyebutkannya dalam Jala 'u al- Ainain. 

69. Al-Fath al-Quds. Ibnu Rajab dalam adz-Dzail (II450), ad-Dawudi dalam atThabaqat (11/93), Ibnu al-Ammad dalam asy-Syadzarat (VI/169) dan al-Baghdadi dalam Hidayah al-Arifin (11/158). 

70. Al-Fath al-Makki. Ibnu Qayyim telah menyebutkannya dalam kitabnyaitoda'w al-Fawaid. 

71. Al-Futuhat al-Qudsiyah. Ibnu Qayyim menyebutkannya dalam kitabnyaMiftah Daras-Sa'adah. 

72. Al-Farq bain al-Khillah wa al-Mahabbah wa Munazharah al-Khalil li Qawumih. Ibnu Rajab menyebutkannya dalam adz-Dzail (11/450) dan Ibnu al-Ammad dalam asy-Syadzarat (VI/168). 

73. Al-Farusiyah. Kitab ini adalah ringkasan kitab al-Farusiyah asy-Syar'iyah. Dan, telah dicetak di Mesir. 

74. Al-Farusiyah asy-Syar'iyah. Ibnu Tughri Burdi menyebutkannya dalam a\-Manhal ash-Shafi (E/hlm. 93).

75. Fahdl 'Iim wa Ahlih. Ibnu Rajab menyebutkannya dalam adz-Dzail (11/450) dan ad-Dawudi dalam at-Thabaqat (11/93). 

76. Fawadh fi al-Kalam 'ala Hadits al-Ghamamah wa Hadits al-Ghazalah wa adDhub wa Ghairih. Sebuah tulisan yang terdiri dari sembilan belas lembar dalam manuskrip perpustakaan azh-Zhahiriyah di Damaskus dengan nomor 5485. Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam indeks perpustakaan halaman 100 juga menyebutkannya. 

77. Al-Fawaid. Telah dicetak. 

78. Qurrah 'Uyun al-Muhibbin wa Rawudhah Qulub al-'Arifin. Al-Baghdadi menyebutkannya dalam Hidayah al-'Arifin (11/158). 

79. Al-Kafiyah asy-Syafiyah fi an-Nahw. Pengarang Kasyf azh-Zhunun (11/1369). 

80. Al-Kafiyah asy-Syafiyah fi al-Intishar li al-Firqah an-Najiyah. Telah dicetak beberapa kali. Kitab inilah yang dikenal dengan al-Qashidah an-Nuniyah. 

81. Al-Kabair. Ibnu Rajab menyebutkannya dalam adz-Dzail (11/450), ad-Dawud dalam at-Thabaqat (11/93), Ibnu al-'Ammad dalam asy-Syadzarat (Vl/hlm. 168) dan al-Baghdadi dalam Hidayah al-Arifin (11/158). 

82. Kasyf al-Ghitha' 'an Hukm Sima' al-Ghina'. 

83. Al-Kalam at-Thayyib wa al-'Amalash-Shalih. Telah dicetak beberapa kali di Mesir dan India dengan judul al-Wabil ash-Shaib min al-Kalam at-Thayyib. 

84. Al-Lamhahfiar-Rad 'alaIbni Thalhah. Al-'Allamahal-Manawimenyebutkannya dalam Faidh al-Qadir (1/116). 

85. Madarij as-Salikin baina Manazil Iyyaka Na'bud wa Iyyaka Nasta'in. Ini telah dicetak dalam tiga jilid. 

86. Al-Masail at-Tharablisiyah. Ibnu Rajab menyebutkannya dalam adz-Dzail (11/ 449), ad-Dawudi dalam at-Thabaqat (11/93) dan Ibnu al-'Ammad dalam asySyadzarat (VI/169). 

87. Ma'ani al-Hurufwa al-Adawat. Ash-Shufdi menyebutkannya dalam al-Wafi bi al-Wafiyat (11/271), Ibnu Tughri Burdi dalam al-Manhal ash-Shafi (11/62) yang masih dalam bentuk manuskrip, ad-Dawudi dalam at-Thabaqat (11/93), as-Suyuthi dalam Baghyah al-Wu'at (1/63) dan Haji Khalifah dalam Kasyf azh-Zhunun (11/ 1729). 

88. Miftah Dar as-Sa'adah wa Mansyur Wilayah al-'Hm wa al-Iradah. Inilah kitab kita sekarang ini. Ibnu Qayyim menyebutnya dalam mukadimah dengan judul Miftah Dar as-Sa 'adah wa Mansyur Wilayah AM al- 'Urn wa al-Iradah. Kitab ini telah dicetak dua kali, tapi tanpa tahkik. Cetakan ini, sepanjang pengetahuan kami, merupakan naskah tahkik pertama. 

89. Al-Manar al-Muniffi ash-Shahih wa ad-Dhaif. Ini telah berulangkali dicetak. 

90. Al-Mawurid ash-Shafi wa az-Zhil al-Wafi. Al-Baghdadi menyebutkannya dalam Hidayah al-'Arifin (11/159) dan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Thariq al-Hijratain. 

91. Maulid an-Nabawi saw. Asy-Syaukani menyebutkannya dalam al-Badr ath-Thali' (11/144) dan Shadiq al-Qannuji dalam at-Tajal-Mukallal. Al-Qannuji menyebutkan bahwa dia memiliki satu manuskrip dari kitab ini. 

92. Al-Mahdi. Haji Khalifah menyebutkannya dalam Kasyf azh-Zhunun (11/1465). 

93. Al-Muhadzab fi.... Haji Khalifah menyebutkannya dalam Kasyf azh-Zhunun (IV1914). 

94. Naqd al-Manqul wa al-Mahk al-Mumayyiz bain al-Maqbul wa al-Mardud. Ibnu Rajab menyebutkannya dalam adz-Dzail (11/450), ad-Dawudi dalamath-Thabaqat (11/93), Ibnu al-'Ammad dalam asy-Syadzarat (VI/168) dan al-Baghdadi dalam Hidayah al-'Arifin (11/159). 

 95. Nikah al-Muhrim. Ibnu Rajab menyebutkannya dalam adz-Dzail (11/450), adDawudi dalam ath-Thabaqat (11/193), dan Ibnu al-'Ammad dalam asy-Syadzarat (VI/168). 

96. Nur al-Mu'min wa Hayatuh. Ibnu Rajab menyebutkannya dalam adz-Dzail (11/ 450), Ibnu al-Ammad dalam asy-Syadzarat (VI/178) dan al-Baghdadi dalam Hidayah al-'Arifin (11/159). 

97. Hidayah al-HayarifiAjubah al-Yahud wa an-Nashara. Ini telah tercetak beberapa kali.

Bersambung.... Mengenal Tokoh Pemikir Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah: Wafatnya (arungsejarah.com)

Sebelumnya.... Mengenal Tokoh Pemikir Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah (arungsejarah.com)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Mengenal Tokoh Pemikir Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah: Karya-karyanya

Terkini

Iklan

Close x