Iklan Sponsor

Iklan

Iklan Sponsor

Iklan

terkini

Ritual Maccera’ Tasi (Bagian 3)

arung sejarah
, 12:51 WIB Last Updated 2023-09-12T03:28:50Z
Pua' Puawang memberikan bubuk emas di mulut ikan tiko-tiko dalam Prosesi Ritual Maccera' Tasi' (Idwar Anwar)

ARUNGSEJARAH.COM - Ritual Maccera’ Tasi’ (Bagian 3).

 

Assalamu Alaikum Warahma-tullahi Wabarakatu (3X)

Oooo …… risininna hadere!

Pada maini kisorongngi lanro aleta nennia lisena lanro aleta lao ri to maddempu rampué iyanaritu Puang Allahu Taala. Nasaba de’gaga pakkulleta lesseriwi abala maeloé manggolo ri aleta enrengngé de’ to gaga amawatangetta mappogau’ gau’ adecengeng sangnga-dinna elo ullena manemmi to madampu rampuede iyanaritu Puang Allahu Taala.

Ooo ……Jemmaé!!! Kiengkalinga manengngi matu kupallabbangekki makkedaé naiyya maeloé ripogau’ ri laléng assipulungetta ri laléng assiwolong-polongetta, ri laléng assedingetta iya essoé iyaritu Maccera’ Tasi tanra assukurukeng lao ri Puangngé, Puang Allahu Taala.

Seuani:  

Sukkuru marajaki lao ri Puang To Mimase, Puang Allahu Taala engkana muennang amalogang, asagenang dalle’ hallala napasiduppaiki iyanaritu dalle bura tasi pole ri tasié, dalle bura padang pole ri pottanangngé, iya pura lebeé.

Maduanna:  

Ooo ……puang! Naiya maelo rianggoloi pasiduppa lalokkeng dalle bura tasi kisappaé ri tasié nennia dalle bura padang kisappaé ri pottanangngé melebbiwi alogang, asegenang naiya pura labeé. 

Kiinrikéng puang lao ri laléng adecengngé, kipasalamakéng pole ri anu maeloé pakaweling-palingkéng patettei atikki ri laléng assiwolong-polongekki ri lalé assedingekki.

Matellunna:  

Onronnaé onrong asiparengerra-ngeng onrong assipakaingakéng. 

Ooo …to Matoakku, to mapparentaki, utamanaro to wakkeleki ikkeng to maegaé tagettengngi baccitta, aja’ nakompe, tasapparekkéng laleng weddingngé kipodecengeng kitiwi-kéng koro. 

Idi to maegaé aja’lalok naengka massumpala aga napoelo iyarega napogau to Matoatta, tomapparentata, to wakkeleki ekki lao ri adecengetta.

Maeppa’na:  

Kupallebangéng manekki utama-naro to maeloé massappasappa buratasi ri tasié, kuaé topa naiyya angkagakéng ri tasié de’tona wedding ritiwi menre ri pottanangngé.

Malimanna:  

Pada kiajeppuiniga (3X), pada kipahanniga, pada kiassedini garo janci-jancié ronnang. Pada mamekkoni tapada mengkalingai, tapadeceng-ngiwi angngo-lotta lao ri puangngé, Puang Allahu Taala:

La Marauléng aseng sitongéng-tongengmu bale pole ri Allahu Taala, Lantero Langi asenna datunna bale pole ri Allahu Taala. 

Ooo…La Mariuléng Lantero Langi nonnokomai tasi poleangéng, tasiduppa ri bubunna kalkautsar. Kumpayakum. 

Ooo…puang ki parentanni Lantero Langi, datunna bale napapole manengngi wawanna La Mariuléng. 

Ooo…wawanna La Mariuléng monroé ri asé’ nonnonomai! Ooo…wawanna La Mariuléng monroé ri awa menrenomai! 

Ooo…wawanna La Mariuléng monroé ri orai, alau, pole manennomai! 

Ooo…wawanna La Mariuléng monroé ri maneang, manorang, pada pole manennomai! 

Kimasseddi ri tasina Luwu, ri Waré, narekko pada engkani ri Waré matterruni minung waéna maccani, tagiling panggoloi, sorongngi aleta ri tau engkaé ri Luwu, tau monroé ri Waré, tanra akkasiwiatta pole ri Allahu Taala napake tosiki taué makkasiwiang lao ri Allahu Taala. 

Tarima laloi Puang. Assalamu Alaikum Warahma-tullahi Wabarakatuh. 

Setelah itu, Pua’ Puawang turun dari ance’ dan langsung menuju ke tepi pantai. Selanjutnya dilaksanakan acara ritual mappangngolo rakki, yaitu para pemangku adat dari setiap desa pantai (atau ketua kelompok nelayan) bergiliran menyerahkan sepiring sokko patanrupa dan sepasang ayam panggang yang utuh ke hadapan Datu/ Pajung Luwu dan Puang Ade’. 

Satu per satu rakki diterima oleh Datu/Pajung Luwu dan Puang Ade’. Selain ayam dan sokko patanruma biasanya dalam sebuah rakki terdapat pula beberapa buah-buahan sebagai simbol harmonisasi dengan alam (makanan yang tidak dimasak). 

Setelah semua rakki diterima, seorang pemangku adat yaitu Opu Anri Guru Attoriolong kemudian membagibagikan lise (isi) rakki kepada para Puang Ade’ dan para pada’ (tamu undangan) yang hadir.

Setelah semua rangkaian ritual selesai, masyarakat yang hadir bersyukur kemudian bersuka ria dengan makan- minum bersama. 

Selain itu, masyarakat juga biasanya banyak yang menceburkan diri ke laut mandi-mandi, melakukan lomba perahu, menangkap bebek dan berbagai permainan rakyat di laut lainnya sampai semua merasa puas (disarikan dari Ensiklopedi Kebudayaan Luwu yang disusun IDWAR ANWAR).   

Sebelumnya.... Ritual Maccera’ Tasi (Bagian 2) (arungsejarah.com)

* Kanon sastra terpanjang dan terbesar di dunia yang telah mendapat penghargaan Memory of the World dari UNESCO. Kisah dalam kitab yang dianggap Suci oleh masyarakat di Sulawesi Selatan ini (Bahkan dipahami/diakui di jazirah Sulawesi) ini menceritakan tentang awal turunnya manusia pertama di dunia.

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Ritual Maccera’ Tasi (Bagian 3)

Terkini

Iklan

Close x